Specjalizacje

Wieloletnie doświadczenie w codziennej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych gwarantuje pomoc prawną w każdej gałęzi prawa. Wraz z wszechstronnością i stałym podnoszeniu kwalifikacji zespołu prawników Kancelarii naszą specjalnością pozostają następujące obszary praktyki:


Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czynności obejmują m.i.n.:

 • zastępowanie zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed sądem w sporach:
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu
  • o zapłatę/ukształtowanie świadczeń pracowniczych
  • o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy
  • o uchylenie kar porządkowych
 • opiniowanie i przygotowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy
 • przygotowanie umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej
 • negocjacje i konstruowanie umów o zakazie konkurencji
 • rozwiązywanie stosunków pracy, w tym dokonywanie zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych
 • zastępowanie ubezpieczonych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach:
  • o podleganie ubezpieczeniom społecznym
  • o emeryturę oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego
  • o umorzenie należności z tytułu składek, układ ratalny, o odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne

Prawo Cywilne

Czynności obejmują m.in.:

 • redagowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów np. najmu, zlecenie, o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, leasingu, cesji wierzytelności
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach, sporządzanie porozumień oraz listów intencyjnych
 • zastępowanie Klientów przed sądami w sprawach o ochronę naruszonych dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz innym odpowiedzialnym podmiotom na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego
 • reprezentowanie pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich
 • dochodzenie kar umownych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych, uszkodzeń ciała, kolizji drogowych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dochodzenie zachowku, nieważność testamentu
 • doradztwo na gruncie prawa nieruchomości – postępowania dotyczące zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami
 • zastępowanie klientów w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania
 • doradztwo w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • prowadzenie spraw o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych

Prawo i Postępowanie Administracyjne

Czynności obejmują m.in.:

 • stałą obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów i jednostek organizacyjnych
 • zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w szczególności przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia administracyjne
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA
 • doradztwo prawne w obszarach prawa administracyjnego jak proces budowlany, prawo ochrony środowiska, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarka nieruchomościami, prawo oświatowe, legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie RP, uzyskiwanie pozwoleń na pobyt i pracę

Prawo handlowe

Czynności obejmują m.in.:

 • doradztwo w wyborze optymalnej formy działalności do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • tworzenie, rejestrację, obsługę działalności bieżącej oraz likwidację podmiotów gospodarczych
 • opiniowanie i przygotowanie projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek
 • zastępowanie spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi

Zamówienia publiczne

Czynności obejmują m.in.:

 • obsługę zarówno podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia (Wykonawców), jak również organizatorów postępowań przetargowych (Zamawiających)
 • pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, w tym w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie i weryfikację dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie i opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektów umów
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie badania i oceny złożonych ofert
 • sporządzanie odwołań, odpowiedzi na odwołania oraz skarg do sądu
 • zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych 

Prawo rodzinne

Czynności obejmują m.in.:

 • doradztwo oraz zastępstwo prawne przed sądami w sprawach:
  • o rozwód w tym z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
  • o podział majątku wspólnego
  • o separację
  • o alimenty
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Prawo oświatowe / Karta Nauczyciela

Czynności obejmują m.in.:

 • stałą i doraźną pomoc prawną dla szkół i placówek oświatowych, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • reprezentowanie szkół oraz nauczycieli w pracowniczych sporach sądowych
 • doradztwo prawne dla kadr w zakresie rozliczania wynagrodzenia oraz czasu pracy nauczycieli

Szkolenia z zakresu prawa pracy

Kancelaria oferuje szeroki zakres szkoleń z tematyki prawa pracy dotyczących aktualizacji wiedzy z aktualnie obowiązujących przepisów, podstaw prawa oraz wybranych aspektów tj.:

 • najnowszych oraz projektowanych zmian w prawie pracy
 • problematyki nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • czasu pracy, planowania i rozliczania czasu pracy
 • urlopów, urlopów macierzyńskich
 • prawidłowej dokumentacji pracowniczej
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników